Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną;
 • uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • uzyskania planu leczenie sporządzonego w sposób przejrzysty i obiektywny, gdy możliwość udzielenia pacjentowi świadczeń jest ograniczona;
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach;
 • pacjent niepełnoletni (poniżej 16 lat) ma prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
 • wyrażenia zgody albo odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • rodzic pacjenta małoletniego ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza (w przypadku nieobecności rodzica w odniesieniu do badań zgody może udzielić opiekun faktyczny);
 • żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza, pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • obecności bliskiej osoby podczas udzielania świadczeń zdrowotnych (lekarz może się na to nie zgodzić w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta);
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • opieki duszpasterskiej, świadczonej przez duchownego wyznania pacjenta;
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, rozumianej jako opieka, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (koszty pokrywa pacjent).

 

W oparciu o Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417).