Świadczenia

Komu jest przyznawane?

Choremu okresowo niezdolnemu do pracy.

Od kogo?

Pracodawca

Kiedy?

Gdy występuje czasowa niezdolność do pracy, przez pierwsze 33 dni w roku.

Ile?

80% pensji.

Szczegóły

Świadczenie wypłacane automatycznie, na podstawie zwolnienia L4.

Gdzie składać dokumenty?

Dokumenty automatycznie przesyłane są do pracodawcy i do ZUSu.

Jakie dokumenty?

Zwolnienie lekarskie.

Komu jest przyznawane?

Choremu okresowo niezdolnemu do pracy.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Gdy chory wykorzystał w danym roku kalendarzowym 33 dni przysługującego mu zwolnienia a nadal jest chory.

Ile?

80% pensji.

Szczegóły

Łączny czas trwania zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę i ZUS nie może przekraczać 182 dni w roku.

Gdzie składać dokumenty?

Dokumenty automatycznie przesyłane są do pracodawcy i do ZUSu.

Jakie dokumenty?

Zwolnienie lekarskie.

Komu jest przyznawane?

Choremu, który po upływie 182 wciąż nie jest w stanie pracować a dalsze leczenie może to zmienić.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Po upływie prawa do zasiłku chorobowego. Można wystąpić o to świadczenie najwcześniej 6 tygodni przed końcem zwolnienia lekarskiego.

Ile?

Pierwsze 3 miesiące – 90% podstawy zasiłku. chorobowego. Pozostałe miesiące – 75%.

Szczegóły

Świadczenie może być przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W czasie pobierania świadczenia nie wolno podejmować żadnej pracy zarobkowej.

Gdzie składać dokumenty?

ZUS właściwy dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Jakie dokumenty?
Komu jest przyznawane?

Choremu okresowo niezdolnemu do pracy.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Gdy chory wykorzystał w danym roku kalendarzowym 33 dni przysługującego mu zwolnienia a nadal jest chory.

Ile?

80% pensji.

Szczegóły

Łączny czas trwania zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę i ZUS nie może przekraczać 182 dni w roku.

Gdzie składać dokumenty?

MOPS

Jakie dokumenty?

Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku.
Dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
Dowód osobisty do wglądu.

Komu jest przyznawane?

Osobie, która na jakiś czas lub na zawsze utraciła zdolność do pracy i nie będzie mogła pracować nawet po przekwalifikowaniu.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Gdy spełnia się jednocześnie następujące warunki:
1) istotna niezdolność do pracy;
2) w ciągu ostatnich 10 lat przez przynajmniej 5 pracowało się i opłacało składki na ZUS (dla osób 30+);
3) niezdolność do pracy pojawia się w okresie ubezpieczenia, albo w okresie nie dłuższym niż 18 dni od momentu ustania.

Ile?

Kwota renty jest wyliczana indywidualnie dla każdego chorego i zależna między innymi od wysokości wynagrodzenia, składek.

Szczegóły

Bez narażania się na zmniejszenie renty można osiągnąć miesięczny przychód do wysokości 3549,7 zł brutto. Po osiągnięciu przychodu powyżej 6592,30 zł brutto ZUS renta zabierana jest w całości.

Gdzie składać dokumenty?

ZUS właściwy dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Jakie dokumenty?
Komu jest przyznawane?

Osobie, która spełnia warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a która chce i może się przekwalifikować.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Przyznawana jest na pół roku, ale można ją wydłużać. Łącznie okres pobierania renty szkoleniowej nie może przekraczać 36 miesięcy.

Ile?

75 % podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.

Szczegóły

Potrzebne jest uzyskanie w ZUS „orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie”.

Jakie dokumenty?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Informacje o okresach składkowych i nieskładkowych, oraz dokumenty potwierdzające te informacje
Dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Wywiad zawodowy z miejsca pracy jeśli osoba pozostaje w zatrudnieniu

Komu jest przyznawane?

Osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolna do pracy, o ile nastąpiło to: przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia; w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Od kogo?

ZUS

Kiedy?

Wniosek możesz złożyć niezwłocznie po wystąpieniu całkowitej niezdolności do pracy, jeśli jesteś dorosły, lub po ukończeniu 18 lat, jeśli jesteś niepełnoletni.

Ile?

100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Szczegóły

Osoba pobierająca rentę socjalną może się starać o zatrudnienie. Prawo do renty socjalnej ulega jednak zawieszeniu za miesiąc, w którym dana osoba osiągnęła przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdzie składać dokumenty?

ZUS

Jakie dokumenty?

Wniosek o rentę socjalną
Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres Twojej nauki
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie czy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów
Jeśli jesteś zatrudniony – dokumenty przygotowane przez Twojego pracodawcę: zaświadczenie o terminie zawartej z Tobą umowy i kwocie osiąganego przez Ciebie przychodu
Wywiad zawodowy z miejsca pracy

Komu jest przyznawane?

Osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Od kogo?

ZUS

Ile?

215 zł

Szczegóły

Dodatek może być wypłacany wraz z innymi świadczeniami.

Gdzie składać dokumenty?

ZUS

Jakie dokumenty?

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
Zaświadczenie o stanie zdrowia

Komu jest przyznawane?

Chorzy o niskich dochodach

Od kogo?

MOPS

Kiedy?

Gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł lub 701 zł w przypadku osoby samotnej.

Ile?

Zależy od gminy.

Szczegóły

Jeśli otrzymuje się zasiłek gotówką, trzeba się z niego rozliczyć. Podstawą do tego są faktury/rachunki.

Gdzie składać dokumenty?

ZUS

Jakie dokumenty?

Choremu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługują również świadczenia PFRON. Wszlkie informacje o formach udzielanego wsparcia oraz zasadach jego przyznawania znajdziesz TUTAJ