INFORMACJA

O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz z uwagi na pozyskiwanie Państwa danych osobowych na potrzeby współpracy z Fundacją informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Zycie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami z siedzibą w Krakowie (31-852) os. Albertyńskie 16/18 (dalej: Administrator lub Fundacja).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający podstawy prawnej do ich przetwarzania wynikającej z RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy.
Państwa dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z:
a) prowadzeniem działalności statutowej Fundacji polegającej w szczególności na wsparciu podopiecznych Fundacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
b) prowadzeniem działalności statutowej Fundacji polegającej w szczególności na wsparciu podopiecznych Fundacji oraz informowaniu w mediach i publikacjach o działalności Fundacji, na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
c) wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności o fundacjach, podatkowego i rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
d) marketingiem bezpośrednim usług Administratora, w tym między innymi poprzez przedstawianie ofert drogą elektroniczną, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
e) obsługi zgłoszeń, które kierujecie Państwo do Administratora (np. przez formularz kontaktowy), odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celu rozpatrywania Państwa skarg lub wniosków – w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu działalności na rzecz poprawy kontaktu z podopiecznymi oraz dostosowanie aktywności administratora do ich potrzeb [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Jeżeli zaistniałaby potrzeba przetwarzania Państwa danych w celach innych, niż wymienione powyżej, zostaniecie o tym Państwo wcześniej poinformowani przez Administratora wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego przetwarzania.

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom, dostawcom usług (np. podmiotom związanym z organizacją wypoczynku dla podopiecznych Fundacji).
W każdym takim przypadku przekazanie Państwa danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.
Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane Administrator może również udostępniać dostawcom usług prawnych i doradczych.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W przypadku podjęcia decyzji przez Administratora o rozpoczęciu przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, Administrator poinformuje Państwa o tym, spełniając tym samym wymogi obowiązującego prawa.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
W sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie następować w wykonaniu prawnego obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy prawa, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o te przepisy.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, Administrator będzie przechowywać Państwa dane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda, to przetwarzanie będzie się odbywać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych to możecie ją Państwo w każdej chwili wycofać.
Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora na podstawie tej zgody.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Obowiązek podania danych osobowych

Co do zasady podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
W określonych przypadkach podanie danych może być jednak konieczne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

8. Zmiana treści powiadomienia

Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku zostaniecie Państwo o takiej zmianie odpowiednio poinformowani.

9. Dane kontaktowe Administratora

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z któregokolwiek z Państwa uprawnień lub dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, możecie skontaktować się Państwo z Administratorem poprzez adres e-mail: fundacja@podaruzycie.org lub pisemnie na adres siedziby Administratora.